آخرین کتابها

پایان نامه بازیابی انرژی از پسماندهای جامد شهری از طریق گازی سازی پلاسمایی(
1399, کوهپایه عراقی ثاقب
سیستمهای انرژی _تکنولوژی انرژی
پایان نامه حرارت مرکزی و تهویه مطبوع(60253)
1396, توکلی حمید
مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی
پایان نامه آنالیز شغلیبه روشJHAبر روی مشاغل شرکت گاز استان البرز سال 1398
1399, عباسی محمدجواد
مهندسی شیمی_بهداشت،ایمنی و محیط زیست

نویسنده محبوب

توماس جورج
3 کتاب ها
روحانی محمدتقی
4 کتاب ها
وادلو توماس
1 کتاب ها
ماروسی مرتضی
1 کتاب ها
دیانی محمود
6 کتاب ها