آخرین کتابها

ساختمان داده ها (90220)
هورویتس الیس
طراحی الگوریتم(45281)
رهنمون رامین
پایان نامه شبیه سازی و بهینه سازی فرایند تولید سولفوریک اسید به روش مجاورت توسط نرم افزار aspen hysys
1400, ابوئی مهریزی محمدفواد
رشته مهندسی مکانیک_گرایش تبدیل انرژی
پایان نامه ارزیابی ریسک بویلر خرم آباد به روش BOWTie
1400, رحمتی عارف
رشته مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSE
روانشناسی بالینی(31504)
فرهنگی عبدالحسن
مدیریت عمومی(31502)
الوانی سید مهدی

نویسنده محبوب

بکن باخ ا
1 کتاب ها
شناسا محمدحسن
1 کتاب ها
متیوز جان.اچ
1 کتاب ها
لوفبور ژ
1 کتاب ها
کاهن بی
1 کتاب ها