آخرین کتابها

پایان نامه پیش بینی هزینه تغییرات در پروژه های انبوه سازی مسکن از شبکه عصبی(60389)
1401, هاشمی جوکار سید رضا
مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

نویسنده محبوب

HOHN FRANZ
1 کتاب ها
CARTER HARRISON
1 کتاب ها
SHARMA K
1 کتاب ها
BIOW LISA
1 کتاب ها
KOMIIAHEEII A
1 کتاب ها
BURGOYNE EDWARD
1 کتاب ها