پایان نامه مدل بهینه سازی نظام مدیریت استقرار صنایع با رویکرد HSE