پایان نامه بررسی تاثیر مولد گردابه ای بر نیروهای برآو پسای وارد بر بال هواپیما(60260)