پایان نامه ساخت و طراحی مچ بند حیات برای بالا بردن سطخ سلامت و ایمنی کارگران در فضای محصور(60366)