دسته بندی: پایان نامه کارشناسی ارشد

یافت شد452 کتاب ها در کل
مدل سازی محاسباتی مبتنی بر cubaneبه عنوان یک نانو کیج دارویی (060428)
1402
پایان نامه کارشناسی ارشد مدل سازی محاسبات مشتقات مبتنی بر cubane به عنوان یک نانو کیج...
پایان نامه بررسی جریان گاز ورودی به cold box به منظور دست یافتن به مقدار مجاز CO2 و تاثیرات آن در پالایشگاه گاز ایلام(060126)
1394
نام دانشجو: پریسا ناصری نام استا راهنما: مهندس امیر سالار آبادی نام استاد مشاور: دکتر...
پایان نامه تعیین شدت انرژی در بخش ساختمان با استفاده از روش NPI با بکار گیری از نرم افزار Design Builder(060113)
1395
نام دانشجو: امیرحسین سالار کیا نام اساتید راهنما: دکتر احمد قریب گرکانی - دکتر رضا علائی
پایان نامه بهینه سازی سیستم توزیع بخار و کندانس شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (060105)
1394
نام دانشجو: مرتضی غفاری نام استاد راهنما: دکتر یوسف یاسی نام استاد مشاور: دکتر رضا علائی
پاین نامه امکان سنجی جایگزینی کمپرسور به وسیله اجکتور به منظور بازیافت گاز های فلز پالایشگاه تهران(060102)
1396
نام دانشجو: مهرداد طاهر خانی نام اساتید راهنما: دکتر یوسف یاسی - دکتر حسن بیگلریان
پایان نامه مطالعه نرم افزاری جریان خون در یک شریان خمیده با فرض جریان غیر نیوتنی(060096)
1394
نام دانشجو: علیرضا غفاری نام اساتید راهنما: دکتر یوسف یاسی - مهندس حسین تمیم
پایان نامه بررسی و کاهش جریان نشتی در دوربین هیدروکویل(060094)
1394
نام دانشجو: سبحان اسماعیلی نام استاد راهنما: دکتر یوسف یاسی
پایان نامه تحلیل و طراحی کوره های دوار سیمان در جهت بهبود کیفیت تولید و کاهش مصرف انرژی(060092)
1394
نام دانشجو: مهدی عمیدی پارسا نام اساتید راهنما: دکتر یوسف یاسی - مهندس رضا علائی
پایان نامه طراحی و تحلیل توربین هیدروکویل با گام ثابت(060090)
1394
نام دانشجو: وحید جباروند نام استاد راهنما: دکتر یوسف یاسی
کتابها در صفحه: