یافت شد6876 کتاب ها در کل
پایان نامه پیش بینی هزینه تغییرات در پروژه های انبوه سازی مسکن با استفاده از شبکه عصبی (060389)
1401
نام دانشجو: سیدرضا هاشمی جوکار نام اساتید راهنما: دکتر مصطفی عادلی زاده
پایان نامه بررسی اثر حرارت  بر مقاومت فشاری و خمشی بتن ساخته شده با سنگدانه های بازیافتی (060375)
1400
نام دانشجو: علی عباسیه بزرگی نام اساتید راهنما: دکتر مصطفی عادلی زاده
پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی تکنیک های رفع تعارض در پروژه های انبوه سازی مسکن(060350)
1401
نام دانشجو: علیرضا نوروزی نام اساتید راهنما: دکتر مصطفی عادلی زاده
پایان نامه ارائه متدولوژی موثر جهت انتخاب تامین کنندگان شایسته در راستای بدون سپاری پروژه ها  (060327)
1399
نام داشجو: سجاد فرهادی نام اساتید راهنما: دکتر مهدی فتاحی _ دکتر احمد قریب گرکانی
پایان نامه واکاوی و تحلیل جایگاه مدیریت ریسک در به کارگیری فناوری های نوین ساختمان های بلند مرتبه(060326)
1399
نام دانشجو: امید عربلو نام اساتید راهنما: دکتر مهدی فتاحی _ دکتر احمد قریب گرکانی
پایان نامه ارائه الگو و شناسایی منشاهای ریسک در پروژه های عمرانی مورد مطالعه پتروشیمی شازند(060325)
1399
نام دانشجو: محمد حسن صفتی نام اساتید راهنما: دکتر مصطفی عادلی زاده _ دکتر مهدی فتاحی
پایان نامه شناسایی و ارزیابی ریسک در پروژه های تعاونی مسکن (060323)
1399
نام دانشجو: محمدصابر شریف زاده نام اساتید راهنما: دکتر مهدی فتاحی _ دکتر احمد قریب
پایان نامه شبیه سازی فرایند تولید الکتریسیته در نیروگاه توربین گازی سیکل ترکیبی توسط Aspen HYSYS (060376)
1401
نام دانشجو: حامد جعفر نام اساتید راهنما: دکتر ایمان واصفی - دکتر مصطفی عادلی زاده
پایان نامه  تهیه و شناسایی نانوساختار MgFe2O4 و بررسی اثر اندازه و قابلیت هایپرترمیا آن در محیط آزمایشگاهی(060346)
1400
نام دانشجو: سید محسن سیدیان نام اساتید راهنما: دکتر آرزو غفاری - دکتر رضا پیمانفر
پایان نامه بازیابی انرژی از پسماندهای جامد شهری از طریق گازی سازی پلاسمایی(060312)
1399
نام دانشجو: ثاقب کوهپایه عراقی نام اساتید راهنما: محمود قرآن نویس - مجتبی میرزایی
پایان نامه امکان سنجی و آنالیز اقتصادی تولید انرژی بیوگاز در شهر کرمانشاه(060311)
1398
نام دانشجو: محمد هادی کهزادی طهنه نام اساتید راهنما: دکتر مجتبی میرزایی
کتابها در صفحه: